831 species

Goniastrea thecata

Veron, DeVantier and Turak, 2000

Goniastrea

Milne Edwards and Haime, 1848